Quick Scan Quotumprijs leilogo

Hoeveel kan ik op mijn bedrijf voor melkquotum betalen?

Intro

Net als in andere sectoren wordt in de melkveehouderij veel gesproken over schaalvergroting. Bij veel melkveehouders staat vergroting van het quotum boven aan het verlanglijstje met als doel om het bedrijf economisch duurzamer te maken. Door deze omvangrijke vraag zijn de quotumprijzen de laatste jaren fors gestegen. De marges zijn echter juist onder druk komen te staan door lagere (melk)opbrengsten en hogere kosten. Veel melkveehouders worstelen dan ook met de vraag hoeveel zij voor quotum mogen betalen wil het economisch verantwoord zijn. De Quick Scan Quotumprijs helpt om een antwoord te vinden op die vraag. Deze tool is mede ontwikkeld in het kader van het programma verantwoorde veehouderij.

Met de Quick Scan Quotumprijs kunt u verkennen wat u voor melkquotum kunt betalen op basis van uw eigen uitgangspunten.

Hierbij doorloopt u de volgende stappen:
1: Invoeren huidige saldo;
2: Bepalen saldo extra kilo's;
3: Bepalen quotumprijs o.b.v. rente- en afschrijvingspercentage.

Door het invullen en aanpassen van de saldoposten kunt u dus zelf bepalen met welke opbrengsten en toegerekende kosten u rekent voor de extra kilo's melk. Wat betreft de niet toegerekende kosten worden alleen de extra kosten van het quotum meegenomen. Daardoor is deze quotumprijs alleen van toepassing voor die bedrijfssituaties waarin de extra kilo's melk zonder extra arbeid binnen de bestaande gebouwen en met de aanwezige machines en installaties kunnen worden geproduceerd. Indien dat niet het geval is, dan zal de quotumprijs die betaald kan worden lager zijn.

Aan de uitkomsten van deze tool kunnen geen rechten worden ontleend.

De Quick Scan Quotumprijs kunt u het beste met internet explorer bekijken.
© 2005 AgroCenter voor Duurzaam Ondernemen - Landbouw Economisch Instituut (LEI)
Gerben Doornewaard, Niels Tomson v.3.5.2 - hits: 26487